<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cegal ordbok

Har du någonsin varit irriterad över förkortningar på tre bokstäver, eller ord och uttryck som för dig upplevs svåra att förstå? Du är inte ensam. Aktörer inom IT-branschen kan ofta förvirra kunder med sina konceptskisser, komplexa plattformsmeddelanden och förkortningar på tre bokstäver. Det här är något vi på Cegal vill göra något åt och har därför skapat denna ordbok med relevanta ord och uttryck inom teknologi och energi. I ordboken hittar du en översikt med förklaringar av utvalda begrepp tillsammans med en kort beskrivning av vad Cegal gör inom de aktuella områdena.

Källor: Bakgrundsinformationen är hämtad från Nationalencyklopedin (NE), Svenska Akademins Ordlista och Wikipedia.

ordbok
Angular
Angular är en modern open source TypeScript-baserad utvecklingsplattform
Applikationsutveckling
Applikationsutveckling handlar om att identifiera ett behov och därefter ta fram exakt den lösning som kommer täcka behovet.
Ansible
Ansible är en mycket enkel IT-automationsplattform som gör dina applikationer och system lättare att implementera och underhålla.
AVO
Att utforska AVO-sambanden i seismiska data kan vara oerhört värdefullt och ge information om möjliga olje- och gasansamlingar.
Azure
Azure är en molnplattform och molninfrastruktur utvecklad av Microsoft.
Apple Pay
Lanserades 2014 och är Apples egen tjänst för mobil betalning och digital plånbok.
Autogiro
Autogiro är en svensk betaltjänst för automatiskt betalning av fasta räkningar.
Accesspunkt
För att företag ska kunna skicka elektroniska fakturor måste de vara anslutna till en accesspunkt i nätverket för elektronisk handel.
Azure DevOps
Som namnet antyder så handlar det om Azure DevOps. Men Azure DevOps är inte detsamma som DevOps, och du behöver faktiskt inte heller använda Azure.
Agile
Ordet agile kommer från det engelska ordet agility, vilket betyder smidig eller rörlig. För oss handlar det om att arbeta smartare genom att flytta fokus på hur vi utvecklar programvara.
APEX
Oracle Application Express (APEX) är ett utvecklingsramverk med låg kod som gör att du kan bygga skalbara, säkra företagsappar med en mängd olika funktioner som kan distribueras var som helst.
AWS
AWS står för Amazon Web Services, som är en global molnplattform som erbjuder ett hundratals IT-tjänster från ett globalt nätverk av datacenter.
Automatisering
Automatisering eller automation, är en process som innebär att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete så att det i större eller mindre grad kan styra sig själv.
API
API står för Application Programming Interface, även kallat programmeringsgränssnitt som gör att den kan användas från en annan programvara.
Artificiell intelligens (AI)
AI står för Artificial Intelligence, eller Artificiell Intelligens som det heter på svenska. Det är ett samlingsnamn för teknologier som gör datasystemen “intelligenta”.
Applikationsintegration
Applikationsintegration gör så att man kan få flera applikationer att fungera tillsammans som en helhet.
BPA
Business Process Automation (BPA) hänvisar till användningen av teknik för att effektivisera och automatisera affärsprocesser, öka effektiviteten och minska kostnaderna.
Bard
Bard är Googles motsvarighet till ChatGPT och Microsofts Bing Chat. Det är en generativ AI sökmotor och chattbot som använder sig av LLM (Large Language Models) för att generera svar till användaren.
BCP
BCP (Business Continuity Plan) eller på svenska kontinuitetsplan för verksamheten är den plan som beskriver hur ett allvarligt avbrott för verksamhetens processer hanteras.
Backup
En backup eller en säkerhetskopia är en kopia av data. Kopian är gjord i syfte att återställa data om originaldatat skulle försvinna.
BaseCenter
BaseCenter är en Cegal-tjänst som tar ett totalansvar för drift, underhåll och utveckling av era databaser, integrationsplattformar och integrationer 24/7 året runt.
Basecare Discover™
Basecare Discover är en säker och enkel Cegal-lösning för övervakning av databassystem och proaktivt underhåll av dem.
Big Data
Big Data är en term som används i förhållande till en enorm volym av både strukturerad och ostrukturerad data.
Business Intelligence (BI)
BI står för Business Intelligence och är ett samlingsbegrepp för IT-verktyg som samlar in och analyserar information som finns i företagets olika datasystem.
CER
CER är ett direktiv från EU inom området digital motståndskraft, där kritiska entiteter får ett större ansvar att skydda sig mot händelser i IT system som ger negativa konsekvenser för samhället.
Conversational AI
Conversational AI är ett område inom AI som fokuserar på att utveckla och använda AI-system för att på ett så naturligt sätt som möjligt kunna interagera och kommunicera med människor.
ChatGPT
ChatGPT är en prototyp av artificiell intelligens chatbot, utvecklad av OpenAI. Den fokuserar på användarvänlighet och dialog.
CHECKDB
CHECKDB är ett databaskonsolkommando (DBCC) och används för att identifiera fel i SQL Server-databaser.
Cetegra
Cetegra är en säker och leverantörsneutral molnbaserad plattform, designad för att säkerställa integration av äldre och moderna system, applikationer, tjänster och data.
C#
C# (C Sharp) är ett objektorienterat programmeringsspråk med flera paradigm som utvecklats och underhålls av Microsoft och lanserades med Microsofts .net-ramverk.
Cyber Security
Cyber Security är skydd av information inkluderande interaktion mellan människor, processer och teknik. 
CIA-triaden
CIA-triaden är en välkänd modell för framtagande av policys och regelverk inom området informationssäkerhet. Dvs det har inget att göra med den amerikanska underrättelseorganisationen med samma akronym.
CSR
Corporate Social Responsibility (CSR), «företagens samhällsansvar», handlar om fokus och arbete, på frivillig basis, runt det sociala och miljömässiga hänsynstagandet.
Cloud Native
Cloud Native är ett tillvägagångssätt för att bygga och köra system som utnyttjar leveransmodellen för Cloud Computing.
Containerteknologi
Containerteknologi är en metod för att packa ett program så att det kan köras isolerat från andra processer.
Cloud Computing
Cloud Computing, moln, molnet eller molntjänster på svenska, är ett samlingsbegrepp för vanliga IT-tjänster som erbjuds privatpersoner eller företag från ett nätverk av datacenters.
Chatbot
En chatbot är en programvara som man kan skriva till genom ett chat-gränssnitt.
CaaS
Genom att ha en Client as a Service-lösning (CaaS) administrerar och hanterar en partner kundens bärbara och stationära datorer genom hela livscykeln.
Distributed Cloud
Distributed Cloud är ett koncept inom molnteknologi som innebär att databehandling, lagring och nätverkstjänster distribueras över flera geografiskt spridda platser, men hanteras och samordnas centralt som en enhet.
Data Resilience
Data resilience kan bäst beskrivas som din organisations förmåga att upprätthålla stabilitet och fortsätta verksamheten även när oväntade utmaningar uppstår.
DORA
Digital Operational Resilience Act (DORA) är en EU förordning för banker och andra företag som tillhandahåller finansiella tjänster inom EU för att säkerställa motståndskraften i it-system och nätverk.
Data Capital
Data capital syftar till värdet och potentialen som organisationer får från sina datatillgångar.
Datakorruption
Datakorruption hänvisar till oönskade ändringar i dina sparade filer. Korrupta data blir ofta oläsliga av datorprogram, webbapplikationer och mobilappar.
DPO (Data Protection Officer)
DPO (Data Protection Officer) eller på svenska Dataskyddsombud är en bred roll med stort fokus på att hjälpa organisationen agera i enlighet med GDPR. Bl.a. genom rådgivning, utbildning, kravställning och som kontaktperson.
Data Lakehouse
Data Lakehouse kombinerar det bästa av en Data Lake med ett Data Warehouse och lagrar de enorma mängderna organiserad, semistrukturerad och ostrukturerad data som den får från olika affärsapplikationer, system och gadgets i ett företag.
Databasindex
Ett databasindex är en datastruktur som förbättrar hastigheten för hämtning av data från en databastabell. Lär dig mer om de olika typerna.
DataOps
DataOps kombinerar agil utveckling, DevOps och Lean manufacturing.
DPIA
DPIA står för Data Protection Impact Analysis och är en bedömning av integritetskonsekvenser.
DBA
En databasadministratör, eller en DBA, är en informationstekniker som ansvarar för att leda eller utföra alla aktiviteter relaterade till att upprätthålla en bra databasmiljö.
Dedupe
Dedupe är en förkortning av deduplication, på svenska deduplicering som innebär att man eliminerar onödiga kopior av en fil eller delar av en fil.
Data Warehouse
Data Warehouse (DW) är en databas som är utformad för att besvara organisationens analytiska frågor, inklusive Business Intelligence.
Data Mining
Data Mining är en process, medan datavetenskap är ett område. Målet med Data Mining är att göra data mer användbara, medan datavetenskapens mål är att bygga datacentrerade produkter för en organisation.
Data Crawling
Data Crawling är en metod som involverar datautvinning från olika webbkällor.
Data Lake
Med den ständigt växande mängden ostrukturerad data, dvs. data som inte finns i en databas med rader och kolumner eller i ett datalager, kom termen datasjö från det engelska Data Lake.
Digital tvilling
En digital tvilling definieras som en digital eller virtuell kopia av en fysisk sak som existerar i den verkliga världen.
Databasövervakning
Övervakning (även kallat monitoring) av databaser används i driftskritiska miljöer så att man kan få en varning om något är fel, eller håller på att gå fel.
Design Thinking
I Design Thinking utvecklas nya lösningar baserat på slutanvändarens verkliga behov.
Databas
En databas är en samling data / information som lagras på ett elektroniskt medium, så att ett datorprogram kan konsultera dem för att svara på frågor.
Digital transformation
Digital transformation är användningen av ny, snabb och ofta föränderlig digital teknik för att lösa problem. Det handlar om att omvandla manuella processer till digitala eller digitalisera digitala processer ytterligare.
Deep Learning
DL står för Deep Learning/ Djupinlärning, en inlärningsprocess som går ut på att träna upp så kallade djupa artificiella neurala nätverk. Detta är en central metod inom maskininlärning – där det är en princip att datorer ska tillägna sig kunskap om något den inte vet eller redan kan veta.
Disaster Recovery
Disaster Recovery (DR) innebär att ha riktlinjer, processer och verktyg som gör det möjligt för företag att återställa användningen av kritiska system och IT-infrastruktur så fort som möjligt efter en katastrof.
Digitalisering
Begreppet digitalisering används när man övergår från analog data till digital, men också vid införande av digital teknologi som effektiviserar processer och ändrar vardagslivet.
DevOps
DevOps är ett helhetskoncept för systematiskt och strukturerat samarbete mellan utvecklings- och driftsteamen – Development/Dev och Operations/Ops.
DBaaS
Database-as-a-Service (DBaaS) är en molndatabas, en databas som vanligtvis körs på en moln-plattform där tillgång till databasen är given som en tjänst.
Datamigrering
Datamigrering är en process där du flyttar stora datamängder från en plats till en annan. Sådana flyttningar görs ofta vid uppgraderingar eller systemutbyten.
Datacenter
Ett datacenter är en byggnad, ett dedikerat rum i en byggnad eller en grupp med byggnader som används för att ge plats åt datorer, datasystem och tillhörande komponenter.
Data Scientist
En Data Scientist är en expert på datavetenskap, ett tvärvetenskapligt fält som använder vetenskapliga metoder, processer, algoritmer och system för att hämta ut kunskap och insikter från strukturerad och ostrukturerad data.
Explainable AI (XAI)
Explainable AI (XAI) är en uppsättning verktyg och ramverk som gör system för artificiell intelligens transparenta och begripliga. Det fokuserar på att skapa AI som inte bara levererar korrekta resultat utan också erbjuder begripliga förklaringar till sina beslut.  
EU AI Act
EU AI Act är världens första heltäckande artificiell intelligens (AI) lag. Eftersom användningen av AI-verktyg växer snabbt är det avgörande att ha regelverk på plats, särskilt med tanke på att AI-system inte utvecklas utan risker.
ETL
ETL står för extract, transform och load, vilket är tre funktioner som samlas i ett verktyg. ETL används för att administrera olika typer av data.
EnergyX
EnergyX är en avdelning i Cegal som utvecklar och levererar produkter och tjänster relaterade till insamling och validering av nyckeltal som används i viktiga affärsprocesser genom hela energivärdekedjan.
Etisk AI
Etisk AI är artificiell intelligens som följer väldefinierade etiska riktlinjer som rör grundläggande värderingar.
ESG
ESG är en engelsk förkortning som står för Environmental, Social, and Governance. På svenska Miljö, Socialt ansvar och Bolagsstyrning.
E-faktura B2B
E-faktura B2B (Business to Business) gör det möjligt för företag att skicka elektroniska fakturor till kunder och leverantörer.
E-faktura B2C
E-faktura B2C är en tjänst som möjliggör att företag kan skicka fakturor elektroniskt till sina privatkunder.
Edge Computing
Edge Computing är ett begrepp som används när du vill lagra och bearbeta data nära källan eller användarna av datan.
Fakturamall
En fakturamall är en uppsättning som hjälper företag när de behöver skapa och skicka en kundfaktura.
GitHub Copilot
GitHub Copilot ett innovativt kompletteringsverktyg för kod utvecklat av GitHub i samarbete med OpenAI.
Gemini
Google Gemini är en stor språkmodell (LLM) utvecklad av Google AI.
GIS
GIS står för Geografiskt Informationssystem. Det är en programvara som är utformad för att samla in, bearbeta, analysera och presentera geografisk information.
Generativ AI
Användningen av Artificiell Intelligens (AI) för att skapa eller generera data eller information, kallas Generativ AI.
Geologi
Geologi är läran om jorden – hur den är uppbyggd och hur den utvecklas.  
GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation) förkortat GDPR handlar om att säkerställa säker hantering av personuppgifter för Europeiska medborgare.
GoLang
Go är ett statiskt skrivet, kompilerat programmeringsspråk designat av Google.
Google Cloud
Google Cloud Platform, är en serie molntjänster som levereras av Google.
Google Pay
Google Pay är ett enkelt sätt att betala där det fysiska bankkortet har ersatts med en smartphone, surfplatta eller annan enhet som stöds, till exempel en smartwatch.
Hållbar teknik
Hållbar teknik beskriver teknik som skapas eller tillämpas med hänsyn till miljömässiga, sociala, och ekonomiska faktorer - i syfte att minimera miljöpåverkan, bevara resurser och främja social och ekonomisk hållbarhet.  
Hyperautomation
Hyperautomation är användningen av avancerad teknik som AI (Artificiell Intelligens), ML (Machine Learning) och RPA (Robotic Process Automation) för att automatisera och optimera uppgifter som tidigare utförts av människor.
Hållbarhet
Hållbarhet är ett begrepp för att förklara ekonomiska, sociala, institutionella och miljömässiga aspekter av mänskliga samhällen. 
Hybrid Cloud
Hybrid Cloud är kombinationen av ett publikt moln och ett privat moln, vilket skapar en datormiljö som tillåter företag att utnyttja fördelarna med båda sorterna.
HPC
Cegal använder HPC både on-prem och i molnet. Cetegra erbjuder en nyckelfärdig HPC-lösning.
HPD
Cetegra är ett högpresterande skrivbord (HPD) utvecklat av Cegal för att ge våra kunder både den flexibilitet och transparens de behöver för att nå sina mål.
HashiCorp Nomad
HashiCorp Nomad är en enkel, flexibel och produktionsklassad “workload orchestrator” som gör det möjligt för företag att distribuera, hantera och skala applikationer.
HashiCorp Vault
Hashicorp Vault är ett verktyg för säker åtkomst av hemligheter. En hemlighet är allt du vill kontrollera åtkomst till, till exempel API-nycklar, lösenord eller certifikat.
HashiCorp
HashiCorp är ett open-source baserat programvaruföretag med målet att revolutionera datacenteradministration: applikationsutveckling, leverans och underhåll.
HAN-port
HAN står för Home Area Network. Alla de nya elmätarna, de smarta elmätarna, har ett uttag som heter HAN gate som öppnar upp för nya lösningar och tjänster under samlingskonceptet smarta hem.
Informationssäkerhet
Informationssäkerhet handlar primärt om de tre grundpelarna konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.
ITIL
ITIL är en global standard för IT-organisationer för att optimera tjänsteleverans och kundnöjdhet. Cegals servicedesk arbetar enligt ITIL.
ISO 27001
ISO 27001 är en internationell standard inom informationssäkerhetshantering, utgiven av The International Organization for Standardization (ISO).  
ISMS
ISMS står för Information Security Management Systems. Det är en uppsättning riktlinjer och regler för styrning av processer, människor och teknik.
IaC
Infrastructure as Code (IaC) är administration och leverans av infrastruktur genom kod istället för genom manuella processer.
Internet of Senses
Internet of Senses handlar om att använda hjärnan som ett gränssnitt för att utbyta de kognitiva sinnena med användarna. Tekniken kommer att «sudda ut» gränsen mellan en fysisk och en digital upplevelse
IaaS
IaaS är en engelsk förkortning av “Infrastructure as a Service”. Det kan översättas till svenska som “infrastruktur som en tjänst”, dvs. IT-infrastruktur levereras som en molntjänst.
IoT
IoT står för Internet of Things, eller Sakernas Internet på svenska, och handlar om saker runt omkring oss som kan anslutas till internet. När saker är anslutna till internet kan de ansluta, prata med varandra och till omgivningen.
Interconnect
Interconnect är termen för samarbetet mellan Oracle och Microsoft där Oracle Cloud ansluts sömlöst till Microsoft Azure.
Integration
Integrationer är grunden för en IT-lösning där system som inte utvecklas i samma kodningssystem kan interagera och arbeta tillsammans som en helhet.
JavaScript
JavaScript, ofta förkortat som JS, är ett programmeringsspråk som är en av kärnteknologierna på World Wide Web, tillsammans med HTML och CSS.
Java
Java är ett objektorienterat programmeringsspråk.
Kritisk Outsourcing
Kritisk outsourcing av IT-infrastruktur innebär att viktiga tekniska funktioner och tjänster delegeras till externa leverantörer.
Kotlin
Kotlin är ett statiskt typat programmeringsspråk utvecklat av JetBrains.
Kanban
Kanban är en metod för att hantera komplexa utvecklingsarbeten och kommer från den agila traditionen.
Kubernetes
Kubernetes är en öppen container för datakluster som utvecklats av Google.
Kafka
Kafka är en open source streaming-plattform.
LIS
LIS är den svenska förkortningen för ledningssystem för informationssäkerhet.
Large Language Models
Large Language Models (LLMs) är en typ av artificiell intelligens-modell som använder deep learning för att analysera och förstå skriftspråk. De är utformade för att lära sig och generera språk baserat på en stor mängd data såsom böcker, artiklar och webbplatser.
Linux
Linux är ett operativsystem, som till skillnad från operativsystemen Windows och OS X för Mac, är baserat på öppen källkod.
Låg kod
Låg-kod (low code) är ett utvecklingsverktyg där du med minimal handkodning snabbt får en fungerande applikation/integration.
Lean
Lean är en metod för att utveckla företag och produkter som syftar till att förkorta produktutvecklingscykler och snabbt upptäcka om en föreslagen affärsmodell är genomförbar.
Microsoft Fabric
Microsoft Fabric, eller MS Fabric, är en heltäckande, enhetlig Data Platform as a Service – som samlar all data och analys som organisationer behöver.
Microsoft Copilot
Microsoft Copilot är en artificiell intelligens (AI)-partner som kan assistera dig med olika uppgifter i olika applikationer och upplevelser. Microsoft Copilot är det nya namnet för Bing Chat Enterprise.
Mission Critical
Mission Critical är ett begrepp som vanligtvis handlar det om att identifiera och prioritera olika uppgifter, system eller funktioner som ofta viktiga för en organisation, verksamhet eller ett projekt. 
Metaverse
Metaverse är ett uttryck som beskriver en hypotetisk framtida version av internet som är mer uppslukande och sammankopplad.
Multi-cloud
Som ordet antyder är multi-cloud, multi cloud eller multicloud computing användningen av moln från mer än en publik molnleverantör.
Managed Services
Managed Services kan förklaras med att outsourca ansvaret för att upprätthålla ett antal processer och funktioner för att förbättra driften och minska kostnaderna i en verksamhet.
MS SQL
MS SQL står för Microsoft SQL Server och är Microsofts databashanterare.
MongoDB
MongoDB står för Mongo Database och är ett populärt plattformsoberoende dokumentorienterat databasprogram.
Multikanal
Multikanal är ett begrepp som kan användas på flera arenor. I «faktureringsvärlden» kan det förklaras som «en gemensam plattform för distribution av alla typer av dokument via alla tillgängliga distributionskanaler.»
MLOps
MLOps eller ML Ops står för Machine Learning Operations och kan beskrivas som DevOps för Machine Learning.
Microservices
Microservices Architecture – er en arkitektonisk stil som strukturerer en applikasjon som en samling tjenester.
MySQL
MySQL är ett databashanteringssystem med öppen källkod som kan användas i de flesta operativsystem.
Microsoft
Microsoft är ett amerikanskt börsnoterat företag som är mest känt för Windows-operativsystem och Office-supportprogram.
NIS2
NIS2 är ett EU-Direktiv (2022/2555) med syfte att öka säkerheten I nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster.
NextGen
Under de senaste åren har NextGen i stor utsträckning använts för att beskriva en produkt eller teknologi som har utvecklats för att ersätta nuvarande produkter eller teknologier.
NoSQL
NoSQL är en databas som kan hantera enorma mängder ostrukturerad data på andra sätt än SQL (relationsdatabas) med tabeller och rader.
NFC
NFC är en förkortning för Near Field Communication, eller närfältskommunikation på svenska.
Operationell Teknologi
Operationell Teknologi (OT) syftar på den hårdvara och mjukvara som används för att övervaka och kontrollera fysiska enheter, processer och infrastruktur inom olika branscher, inklusive energisektorn.
Oracle Exadata
Oracle Exadata är en IT-plattform som är optimerad för att köra Oracle-databaser.
Oracle Analytics
Oracle Analytics är ett komplett paket med Business Intelligence-, rapporterings- och visualiseringsverktyg.
On-premises
On-premises (“on-prem”, “on-premise”) innebär att ett företag själva lagrar all sin IT på sin egen plats (därav on-premises). Från företagets plats kan man välja om man vill hantera och underhålla servrarna eller om en extern IT-leverantör ska stå för det.
ODA
ODA används ofta som förkortning för Oracle Database Appliance.
Open Source
Programmerare och företag kan välja att tillhandahålla öppen källkod till ett dataprogram på internet så att andra kan inspireras, redigera och kostnadsfritt använda den. Detta kallas gärna Open Source.
ODI
ODI står för Oracle Data Integrator.
Oracle OCI
Oracle OCI står för Oracle Cloud Infrastructure
Oracle CPU/SPU
Oracle Critical Patch Update (CPU) är en pågående serie av regelbundet utgivna buggfixar för produkter som tillverkats av eller underhålls av Oracle.
Oracle
Oracle är ett amerikanskt börsnoterat företag som utvecklar IT-verktyg för databaslagring, företagsplanering och kundhanteringssystem.
Purdue-modellen
Purdue-modellen är del av Purdue Enterprise Reference Architecture (PERA) och togs fram för att modellera och visualisera flöden för OT system med nätverksanslutning.
Prompt Engineering
Prompt Engineering (PE) är en framväxande disciplin inom området artificiell intelligens (AI). Med utvecklingen av ChatGPT, Midjourney och andra konversations-/generativa AI-system måste man interagera med dem på ett specifikt sätt för att få önskat svar.
Power Automate
Power Automate är ett användarvänligt molnbaserat verktyg för automatisering av arbetsflöden.
Power Apps
Power Apps är en del av Microsoft Power-plattformen med låg kod och erbjuder en snabb utvecklingsmiljö där ditt företag kan bygga anpassade appar som passar dina affärsbehov.
PostgreSQL
PostgreSQL, även känt som Postgres är en relationsdatabas som bygger på öppen källkod. Det kallas också för Database Management system.
Patch
En patch är en uppsättning ändringar i ett datorprogram eller stöddata som är avsett att förbättra funktionaliteten, användbarheten eller prestandan i ett program.
PEPPOL
PEPPOL står för Pan European Public Procurement Online och är en digital infrastruktur för elektronisk handel i Europa. PEPPOL säkerställer att företag enkelt kan skicka och ta emot elektroniska fakturor över landsgränserna.
Python
Python är ett objektorienterat programmeringsspråk.
Power BI
Power BI är en affärsanalystjänst som tillhandahålls av Microsoft. BI är en förkortning av Business Intelligence.
PaaS
PaaS är en engelsk förkortning för “Platform as a Service”. Det kan översättas till svenska som “Plattform som en tjänst”.
RTaaS
RTaaS är en förkortning av Restore Test as a Service, vilket är en tjänst som automatiserar restore-test av din databasbackup, vilket säkerställer att de alltid kan återställas i händelse av dataförlust. 
RPO/RTO
RPO (Recovery Point Objective) är den mängd data ett företag klarar av att förlora vid en oförutsedd händelse medan RTO (Recovery Time Objective) är den maxtid ett företag har på sig att återställa en tjänst efter ett driftstopp.
RPA
RPA står for Robot Process Automation, på norsk robotisert automatisering av prosesser. RPA brukes til å digitalisere, eller automatisere, rutineoppgaver ved bruk av robotikk og kunstig intelligens.
Ransomware
Ransomware är ett samlingsnamn för en typ av skadlig kod som används av cyberbrottslingar för att låsa åtkomst till data eller IT-system, eller stjäla data.
Robotisering
Robotisering är ett av flera steg som kan ingå vid automatiseringen av en process eller ett företag.
REAL
Red Expert Alliance (REAL) är ett globalt nätverk av Oracle-experter.
SSIS
Genom att använda SSIS kan företag förbättra noggrannheten och tillgängligheten för sina data samtidigt som de frigör arbetskraft genom automatisering.
Sovereign Cloud
Sovereign Cloud är en molninfrastruktur som opererar i ett specifikt land eller region och uppfyller en organisations juridiska och etiska dataskyddsstandarder.
SSO
Single sign-on (SSO) är en autentiseringsmetod som tillåter användare att få åtkomst till flera applikationer eller system med en enda uppsättning autentiseringsuppgifter.
SonWin
SonWin är en dansk faktureringslösning till energi- och vattenbranschen. Cegal är specialiserade på att drifta den och databasen under.
Systemtech
Systemtech hjälper IT-driftschefer, ekonomer, värdar/hosts och databasadministratörer att skapa prestanda och hög säkerhet på deras Microsoft SQL-databaser och dataplattform.
Seismiska data
Cegal och BP har tillsammans utvecklat en av de mest avancerade Seismic Inversion-algoritmerna som finns på marknaden, Blueback ODiSI.
SLA
Service Level Agreement (SLA), som på svenska kallas serviceavtal, är ett avtal mellan två eller flera parter, där den ena är kunden och den/de andra är tjänsteleverantörer.
Sandboxing
När vi pratar om Sandboxing är det inte tal om en sandlåda som barn leker i, men däremot en sandlåda för programvara. Dessa sandlådor har ett centralt ändamål: att förhindra spridning av ett angrepp.
Scope creep
Direkt översatt till svenska betyder «Scope creep» krypande omfattning. Det är lätt att föreställa sig att det är något som växer sig större.
SQL
Structured Query Language SQL är ett standardiserat språk som kan användas för att ställa frågor till en databas. Det gör du när du vill ändra något i innehållet eller hämta ut data från relationsdatabasen.
SQL Service
SQL Service är ett nischat bolag som arbetar just med det som namnet säger, SQL. Bolaget grundades 2009 och välkomnades in i SYSCO-familjen i maj 2021.
SOA
Service Oriented Architecture (SOA) eller Tjänsteorienterad arkitektur samlar funktioner i enheter eller tjänster som utvecklare gör tillgängliga för andra.
Smarta Hem
Begreppet smarta hem inkluderar elektriska installationer som kan hjälpa till med att ge ett hem lägre energiförbrukning, bättre komfort, enklare drift eller högre säkerhetsnivå.
Scrum
Scrum är ett processramverk utvecklat för att stödja komplex produktutveckling.
Teknisk Skuld
Teknisk skuld representerar den potentiella kostnaden som företag får när de väljer att inte ta itu med problem som kan påverka dem längre fram.
TypeScript
TypeScript är ett programmeringsspråk med öppen källkod som utvecklats och underhålls av Microsoft.
Testautomatisering
Vid programvarutestning är testautomatisering användningen av programvara som är skild från den programvara som testas för att kontrollera testens utförande och jämförelse av faktiska resultat med förutsagda resultat.
TIA
TIA Solution är en applikation som hanterar alla försäkringsprocesser, stödjer och hanterar hela försäkringens värdekedja.
Unconscious bias
Vad är unconscious bias, eller omedvetna fördomar som vi skulle sagt på svenska? Vi har alla attityder, övertygelser och stereotyper som påverkar våra värderingar och beslut utan att vi tänker på det.
Vue
Vue är ett JavaScript-ramverk som används främst för att bygga användargränssnitt och ensidiga applikationer. Det bygger på standard HTML, CSS och JavaScript, och tillhandahåller en deklarativ och komponentbaserad programmeringsmodell.
VMware
VMware är världens ledande leverantör av virtualiseringsprogramvara och privata molnlösningar. VMware låter dig använda olika operativsystem som Windows och Linux samtidigt.
WebLogic
WebLogic är en applikationsserver utvecklad av Oracle.
Zero Trust
Zero Trust konceptet handlar om vilken säkerhetsnivå ett system ska ha och bygger på att ingen i verksamheten kan anses som pålitlig som standard (Zero Trust).

Hittar du inte ordet du letar efter?

Skicka oss gärna feedback på vad du söker – och hör av dig om du har några frågor.