<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cegal ordbok

Har du noen gang irritert deg over trebokstavforkortelser, stadig nye, eller for deg ukjente ord og utrykk det er vanskelig å forstå? Du er ikke alene. Aktører i IT-bransjen forvirrer ofte kundene med konseptskisser, komplekse plattformbudskap og trebokstavforkortelser. Dette er noe vi i Cegal ønsker å gjøre noe med. Vi vil tilby lettbente løsninger med tydelige verdibudskap og rask vei for kundene fra problem til løsning.

Dette er grunnen for at vi har laget denne ordboken, med relevante ord og utrykk innenfor teknologi og energi. I ordboken finner du en oversikt med forklaringer på utvalgte begreper sammen med en kort beskrivelse av hva Cegal gjør på de aktuelle områdene.

Kilder: Bakgrunnsinformasjonen er hentet fra Energi Norge, Wikipedia, NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat),  SNL (Store norske leksikon), Google og Chat GPT.

ordbok
Azure Blob Storage
Azure Blob Storage er en skybasert lagringstjeneste fra Microsoft Azure som lar bedrifter lagre ustrukturerte data som blobs i beholdere.
Accessibility
Tilgjengelighet, også kjent som accessibility, handler om å bevisst designe og utvikle nettsteder og digitale applikasjoner som er enkle å bruke og navigere for alle.
Azure Data Factory
Azure Data Factory er en skybasert tjeneste for dataintegrasjon der du kan koordinere og starte prosesser for å behandle store mengder rådata.
APPEA
Australian Petroleum Production and Exploration Association, kjent som APPEA, er en ideell organisasjon som representerer selskaper som utforsker og produserer olje og gass i Australia.
Angular
Angular er en moderne open-source TypeScript-basert utviklingsplattform.
Avary
Cegal Blueback Avary er utviklet i samarbeid med Aker BP, og tilbyr økt effektivitet, hastighet og kvalitet for seismiske arbeidsflyter etter stabling.
Applikasjonsutvikling
Applikasjonsutvikling handler om å identifisere et behov, og så få på plass akkurat den løsningen som vil dekke behovet.
Ansible
Ansible er en veldig enkel IT-automatiseringsplattform som gjør dine applikasjoner og systemer enklere å implementere og vedlikeholde.
AVO
Å utforske AVO-sammenhengene i seismiske data kan være ekstremt verdifullt og gi informasjon om mulige olje- og gassansamlinger.  
Azure DevOps
Som navnet indikerer, så favner Azure DevOps vidt. Men Azure DevOps er ikke det samme som DevOps, og Azure trenger du faktisk heller ikke å bruke
Aksesspunkt
For at bedrifter skal kunne sende elektronisk faktura, må de knytte seg til et aksesspunkt i nettverket for elektronisk handel.
Apple Pay
Apple Pay ble lansert i 2014 og er Apple sin egen tjeneste for mobilbetaling og digital lommebok.
AvtaleGiro
AvtaleGiro er en norsk betalingstjeneste for automatisk betaling av faste regninger.
APEX
Oracle Application Express (APEX) er et lavkode utviklingsrammeverk som gjør det mulig å bygge skalerbare, sikre bedriftsapper, med en rekke funksjoner, som kan distribueres hvor som helst.
Agile
Ordet agile kommer fra det engelske ordet agility, som betyr smidig eller bevegelig. For oss handler det om å jobbe smartere ved å skifte fokus i måten vi utvikler software på.
Azure
Azure er en skyplattform og skyinfrastruktur utviklet av Microsoft.
AWS
AWS står for Amazon Web Services, en global skyplattform som tilbyr et hundretalls IT-tjenester fra et globalt nettverk av datasentre.
Applikasjonsintegrasjon
Applikasjonsintegrasjon gjør at man kan få applikasjoner til å fungere sammen som en helhet.
Avregning
Når et Nettselskap beregner hvor mye du skal betale for nettleien og strømforbruket ditt, lager de en avregning.
Automatisering
Automatisering, eller automasjon, er en faglig prosess med formål å gjøre et fenomen automatisk, slik at det i større eller mindre grad styrer seg selv.
API
API står for Application Programming Interface, også kalt programmeringsgrensesnitt, er et grensesnitt i en programvare som gjør at den brukes fra en annen programvare.
AMS
AMS står for avanserte måle- og styringssystemer. De nye strømmålerne går også under mange andre navn, som for eksempel smart strømmåler.
AI
AI står for Artificial Intelligence, eller Kunstig Intelligens, et samlebegrep for teknologier som gjør datasystemer “intelligente”.
Bærekraftig teknologi
Bærekraftig teknologi beskriver teknologi som skapes eller brukes med hensyn til miljømessige, sosiale, sosiale og økonomiske faktorer - med sikte på å minimere miljøpåvirkning, bevare ressurser og fremme sosial og økonomisk bærekraft. 
BPA
Forretningsprosessautomatisering (BPA) refererer til bruk av teknologi for å effektivisere og automatisere forretningsprosesser, noe som øker effektiviteten og reduserer kostnader.
Bard
Bard er Googles svar på OpenAI's ChatGPT og Microsofts Bing Chat. Det er en generativ AI-søkemotor og chatbot som bruker LLM-er (Large Language Models) for å generere svar til brukeren.
Back-end
Backend-utvikling kalles også serverside-programmering. Dette er utviklingen av serverprogramvaren i en webapplikasjon. Ofte leverer denne data og informasjon i et format Front-end enkelt kan benytte seg av, som oftest via et API.
Bergartsfysikk
Bergartsfysikk karakteriserer bergartegenskaper basert på seismiske data for å definere porøsiteten til bergarter og hastigheten på seismiske bølger som beveger seg gjennom dem.
Blueback Reservoir
Cegal og Blueback Reservoir slo seg sammen i 2014 for å tilby et globalt tilbud av både IT- og programvaretjenester og løsninger til olje- og gassindustrien. 
Backup
En backup eller en sikkerhetskopi er en kopi av data. Kopien er laget med tanke på å gjenskape data, hvis den original skulle gå tapt.
BaseCenter
BaseCenter Cegal-tjeneste som tar totalansvar for kundens drift, vedlikehold og utvikling av databaser, integrasjonsplattformer og integrasjoner.
Basecare Discover™
Basecare Discover er en sikker og enkel Cegal-løsning for å overvåke databasesystemer og vedlikeholde dem proaktivt.
Big Data
Big Data er et uttrykk som brukes i forhold til et massivt volum av både strukturerte og ustrukturerte data.
Bærekraft
Bærekraft er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn.
Boost.ai
Boozt.ai er et norsk chatbot-selskap som lager programvare basert på kunstig intelligens.
Business Intelligence (BI)
BI står for Business Intelligence, et samlebegret for IT-verktøy som samler inn og analyserer informasjon som finnes i bedriftens ulike datasystemer.
Conversational AI
Conversational AI er en spennende gren innen kunstig intelligens som har som mål å utvikle og implementere AI-systemer som kan kommunisere på en naturlig og menneskelig måte, enten det er gjennom tale eller tekst.
CCS
CCS er forkortelse for karbonfangst- og lagring og er en teknologi som innebærer å fange opp, transportere og lagre karbondioksid (CO2) - en drivhusgass som bidrar til global oppvarming og klimaendringer.
ChatGPT
ChatGPT er en prototype og en kombinasjon av kunstig intelligens og chatbot - utviklet av OpenAI, som fokuserer på brukervennlighet og dialog.
CHECKDB
CHECKDB er en databasekonsollkommando (DBCC) og brukes til å identifisere feil i SQL Server-databaser.
Cetegra
Cetegra er en sikker og leverandørnøytral skybasert plattform, designet for å forsikre integrasjon mellom eldre og moderne systemer, applikasjoner, tjenester og data.
C#
C# (C Sharp) er et objektorientert multiparadigme-programmeringsspråk utviklet og vedlikeholdt av Microsoft, lansert med Microsofts .net-rammeverk.
CSS
CSS (Cascading Style Sheets) brukes til styling og layout av nettsider og lar oss kontrollere nøyaktig hvordan HTML-elementer ser ut i nettleseren.
Cybersikkerhet
Cybersikkerhet er beskyttelse av informasjon og systemer i cyberspace, og inkluderer interaksjonen mellom mennesker, prosesser og teknologi.
CIA-triaden
CIA-triaden er en velkjent modell for utvikling av retningslinjer og forskrifter innen informasjonssikkerhet.
Cegal ePortal
ePortal er en løsning for økonomistyring for energibransjen levert av Cegal Finans (nå Konti AS), som tidligere var et datterselskap av Cegal AS.
Cegal Finans
Cegal Finans var tidligere et datterselskap av Cegal AS.
CaaS
Ved å ha en Client as a Service (CaaS)-løsning, administrerer og håndterer en partner kunden sine bærbare og stasjonære PCer, gjennom hele livssyklusen.
CSR
Corporate Social Responsibility (CSR), «bedriftenes samfunnsansvar», handler om fokus og arbeid, på frivillig basis, rundt sosiale og miljømessige hensyn.
Cloud Native
Cloud-Native er en tilnærming til å bygge og kjøre systemer som utnytter fordelene med leveransemodellen Cloud Computing.
Containerteknologi
Containerteknologi er en metode for å pakke et program slik at det kan kjøres isolert fra andre prosesser
Cloud Computing
Cloud Computing, nettsky, sky, skyen eller skytjenester er en samlebetegnelse på felles IT-tjenester som tilbys fra et nettverk av datasentre.
Chatbot
En chatbot, kortform av chat-bot, er en programvare som man kan snakke med via et chat-grensesnitt.
Data Resilience
Data resilience er best beskrevet som organisasjonens evne til å opprettholde stabilitet og fortsette driften selv når uforutsette utfordringer oppstår.
Databricks
Databricks er en skybasert plattform for dataprosessering, primært beregnet på data engineers og data scientists.
Data Capital
Datakapital, også kjent som Data Capital, refererer til organisasjonens applikasjoner og integrasjoner, alle dens databaser og data, samt infrastrukturen som er nødvendig for å kjøre driften, både lokalt og i skyen.
Datavitenskap
Datavitenskap har utviklet seg over tid for å bli et tverrfaglig felt som kombinerer vitenskapelige metoder, prosesser, algoritmer og systemer for å trekke ut kunnskap og innsikter fra strukturerte og ustrukturerte data.
Data Management
Data Management refererer til innsamling, lagring, organisering og analyse av data for å sikre nøyaktighet, tilgjengelighet og sikkerhet.
Datakorrupsjon
Datakorrupsjon refererer til uønskede endringer i lagrede filer. Korrupte data blir ofte uleselige for datamaskinprogramvare, web-apper og mobil-apper.
Designsystem
Design Systems play a crucial role in Et designsystem er en omfattende samling av designelementer, komponenter og stilretningslinjer som fungerer som et sammenhengende grunnlag for å designe og bygge digitale produkter, nettsider eller applikasjoner.
Databaseindeks
Databaseindeks er en datastruktur som forbedrer hastigheten på datahenting i en databasetabell.
DataOps
DataOps er et prinsipp som fokuserer på å øke kvantiteten og kvaliteten på dataleveranser og samtidig redusere syklustiden.
Data Lakehouse
Data Lakehouse kombinerer det beste fra en Data Lake med et Data Warehouse og lagrer de enorme mengdene organiserte, semistrukturerte og ustrukturerte data.
Deep Learning
DL står for Deep Learning/dyp læring, en læreprosess som går ut på å trene opp såkalte dype kunstige nevrale nettverk. Dette er en sentral metode innen maskinlæring – hvor det er et prinsipp at datamaskiner skal tilegne seg kunnskap om noe den ikke vet eller kan fra før.
Data Pipeline
En Data Pipeline er en serie af trin, der automatiserer bevægelse og transformation af data mellem en kilde og en destination (også kaldet sink).
Databaseovervåkning
Overvåkning (også kalt monitorering) av databaser brukes i driftskritiske miljøer slik at man kan få en advarsel eller pekepinn hvis noe er galt, eller er i ferd med å gå galt.
DBA
En databaseadministrator, eller en DBA, er en informasjonsteknikker som er ansvarlig for å lede eller utføre alle aktiviteter knyttet til å opprettholde et vellykket databasemiljø.
Datamigrering
Datamigrering er en prosess der man flytter store mengder data fra ett sted til et annet. Slike flyttingen blir ofte gjort på bakgrunn av oppgraderinger eller utskiftninger av systemer.
Disaster Recovery
Disaster Recovery (DR) betyr å ha retningslinjer, prosedyrer og verktøy som gjør at virksomheter kan gjenvinne bruk av kritiske systemer og IT-infrastruktur så fort som mulig etter en katastrofe.
Dedupe
Dedupe er en forkortelse av det engelske ordet deduplication, og på norsk deduplisering. Dette innebærer at man eliminerer unødige kopier av en fil eller deler av en fil.
Datavarehus
Datavarehus er en sentral database der vi samler forskjellige typer data fra virksomheten og sammenstiller data på en måte som gjør det lett å få innsikt.
Digital tvilling
En digital tvilling er definert som en digital eller virtuell kopi av en fysisk ting som finnes i den virkelige verden, digital tvilling er ikke en ny teknikk, men med introduksjonen av IoT (Internet of Things) har den blitt viktigere og enklere å bruke.
Design Thinking
I Design Thinking utvikles nye løsninger med utgangspunkt i det reelle behovet til sluttbrukeren.
Database
En database er en samling av data/informasjon lagret på ett elektronisk medium, slik at et dataprogram kan konsultere de for å besvare spørsmål.
Digital Transformasjon
Digital transformasjon er bruk av ny, rask og ofte skiftende digital teknologi for å løse problemer. Det handler om å transformere manuelle prosesser til digitale eller digitalisere digitale prosesser ytterligere.
DPIA
DPIA står for Data Protection Impact Analysis og er en vurdering av personvernkonsekvenser.
Digitalisering
Begrepet digitalisering brukes om konvertering av analoge data til digitale, men også om innføring av digital teknologi som effektiviserer prosesser og endrer hverdagslivet.
DevOps
DevOps er et helhetlig konsept for systematisk og strukturert samarbeid mellom utviklings- og driftsteamene – Development/Dev og Operations/Ops.
DBaaS
Database-as-a-Service (DBaaS) er en skydatabase, en database som vanligvis kjøres på en sky-plattform, der tilgang til databasen blir gitt som en tjeneste.
Datasenter
Et datasenter er en bygning, et dedikert rom i en bygning eller en gruppe bygninger som brukes til å huse datamaskiner, datasystemer og tilhørende komponenter.
Data Wrangling
Data Wrangling, også noen ganger kalt Data Munging, kan på norsk forklares som dataavstemming, datajustering eller dataarrangering.
Data Mining
Data Mining er prosess, mens datavitenskap er et område. Målet med Data Mining er å gjøre dataene mer brukbare, mens målet med datavitenskap er å bygge datasentriske produkter for en organisasjon.
Data Crawling
Data Crawling er en metode som involverer datautvinning fra forskjellige nettkilder.
Data Lake
Med den stadig voksende mengden ustrukturerte data, altså data som ikke finnes i en database med rader og kolonner eller i et datavarehus, kom begrepet datasjø, fra det engelske Data Lake.
Data Scientist
En Data Scientist er en ekspert på datavitenskap, et tverrfaglig felt som bruker vitenskapelige metoder, prosesser, algoritmer og systemer for å hente ut kunnskap og innsikt fra strukturerte og ustrukturerte data.
Explainable AI (XAI)
Explainable AI (XAI) is a set of tools and frameworks that make artificial intelligence systems transparent and understandable. It focuses on creating AI that not only delivers accurate results but also offers understandable explanations for their decisions.  
Energyworld
Energyworld er en årlig konferanse for IT i energibransjen, organisert av Computerworld og avholdes i Stavanger, Norge.
EU AI Act
EU AI-loven er verdens første omfattende lov om kunstig intelligens (AI). Ettersom bruken av AI-verktøy raskt utvikler seg, er det avgjørende å ha reguleringer på plass, spesielt med tanke på at AI-systemer ikke utvikles uten risiko.
EAGE
The European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) er en profesjonell organisasjon for geovitere og ingeniører, etablert i 1951 med medlemmer fra hele verden.
ETL
ETL står for ekstrakt, transformere og laste - altså tre funksjoner som samles i ett verktøy. ETL brukes for å administrere ulike typer data.
Etisk AI
Etisk AI er kunstig intelligens som følger veldefinerte etiske retningslinjer som angår grunnleggende verdier.
ESG
ESG er en engelsk forkortelse som står for Environmental, Social and Governance. På norsk, Miljø- , Sosiale- og Forretningsetiske forhold.
Edge Computing
Edge Computing er et begrep som brukes når man vil lagre og behandle data nære kilden eller brukerne av dataene.
ELMA
ELMA, Elektronisk mottakeradresseregister, er et norsk register over foretak som kan ta imot dokument i EHF-format.
EHF
EHF (Elektronisk Handelsformat) er en norsk tilpasning til et felleseuropeisk fakturaformat. Det benyttes av statlige, kommunale og private virksomheter for mottak av regninger.
eFaktura 2.0
Med eFaktura 2.0 og funksjonaliteten «ja takk til alle» vil det si at forbruker gjør en generell aksept av alle eFaktura-avtaler i nettbanken.
eFaktura B2C
eFaktura B2C er en norsk tjeneste som muliggjør at bedrifter kan sende faktura elektronisk til sine privatkunder
eFaktura B2B
Faktura B2B (Bedrift – Bedrift) gjør det mulig for bedrifter å sende elektronisk faktura til kunder og leverandører.
ERP
ERP (Enterprise Resource Planning), også kalt økonomisystem, men er ikke nødvendigvis ett produkt, men en sammensetning av programmer som snakker sammen.
Enova
Enova er et statsforetak som skal bidra til mer effektive og fornybare energi- og klimaløsninger
EnergyX
EnergyX er en produkt divisjon i Cegal som leverer programvare og tjenester innenfor de viktigste energidomenene som olje, gass, vannkraft, sol og vind.
Energiverk
Energi blir brukt om så mangt innen mange felt, her konsentrerer vi oss om energi slik det er definert i fysikken og om den delen av potensiell energi som kalles elektrisk energi.
Energi
Energi blir brukt om så mangt innen mange felt, her konsentrerer vi oss om energi slik det er definert i fysikken og om den delen av potensiell energi som kalles elektrisk energi.
Elhub
Elhub er kraftbransjens felles datahub der alle dataene fra de forskjellige strømmålerne i hele landet samles i et felles system.
FinOps
FinOps står for økonomiske operasjoner, og refererer til praksisen med å samle finans, operasjons- og teknologiteam for å sammen optimalisere kostnadene knyttet til skytjenester innenfor en organisasjon.
Fjernvarme
Fjernvarme er en energidistribusjonsteknikk der varme produseres sentralt og distribueres til flere bygninger eller boliger gjennom et rørsystem.
Fullstack
Fullstack er et uttrykk brukes som en beskrivelse av prosessen eller leveransen der en utvikler eller et team utarbeider både front-end og back-end i en applikasjon eller tjeneste.
Front-end
Frontend-programmering kalles også klientsideprogrammering, og er utvikling av nettsider med tilhørende klientsideprogrammering, for eksempel med rammeverk som React, Angular eller Vue.
Flows
Flows er en arkitektonisk komponent for beregnings- og resultatstyring, utviklet og designet av Cegal for å møte økende utfordringer innen geovitenskapelig programvare.
Fakturamal
En fakturamal er et oppsett som hjelper bedrifter når de skal opprette og sende en kundefaktura.
Fornybar energi
Fornybar energi er ganske enkelt energikilder vi ikke går tom for – for eksempel solenergi, vann- og vindkraft.
GitHub Copilot
GitHub Copilot er et innovativt verktøy som automatisk fullfører kode og er skapt av GitHub i samarbeid med OpenAI.
Gemini
Google Gemini er en massiv språkmodell (LLM) utviklet av Google AI.
Grønn Energi
Grønn energi er en del av fornybar energi og representerer energikilder som har minst miljøpåvirkning, noe som betyr at de produserer lite eller ingen klimagassutslipp eller forurensning.
GIS
GIS står for Geografisk Informasjonssystem. Det er et programvaresystem designet for å samle, manipulere, analysere og presentere geografiske data.
Generativ AI
Bruken av kunstig intelligens (AI) for å skape eller generere data eller informasjon omtales som Generative AI.
Geofysikk
Geofysikk er en disiplin innen geovitenskap som dreier seg om bruk av matematikk, fysikk, programmering og modellering for å studere de fysiske prosessene og egenskapene til jorden
GeoCloud
GeoCloud er Cegals leverandørnøytrale skyløsning innenfor olje- og gassindustrien som samler alle applikasjonene og dataene dine i én integrert plattform.
Geovitenskap
Geovitenskap eller geofag er en samlebetegnelse på vitenskap og forskning knyttet til jordkloden vår, og er en del av planetologien – læren om planetene, månene og planetsystemene i atmosfæren.
Geologi
Geologi er læren om jorden – hvordan den er bygd opp og hvordan den utvikler seg.  
Google Pay
Google Pay er en enkel måte å betale på hvor det fysiske bankkortet er byttet ut med en smarttelefon, nettbrett eller annen støttet enhet, som f.eks en smartklokke.
GDPR
General Data Protection Regulation, forkortet GDPR er en forordning som skal styrke personvernet for borgere i EU- og EØS-land.
Google Cloud
Google Cloud Platform, er en pakke med skytjenester levert av Google.
GoLang
Go er et statisk skrevet, kompilert programmeringsspråk designet hos Google.
Hydrokarbonregnskap
Hydrokarbonregnskap er en prosess som brukes i olje- og gassindustrien for å holde oversikt over eierskapet til olje og gass fra det øyeblikket det blir utvunnet til det blir levert til lagring.
Hexagon GIS
Hexagon er et teknologiselskap som tilbyr programvare og maskinvare til ulike bransjer, inkludert geoposisjonering. En av deres kjerneområder er GIS (geografisk informasjonssystem), som er styring og analyse av geografiske data.
HSEQ
HSEQ, som står for Health, Safety, Environment og Quality. Det er et integrert rammeverk for å sikre helse, sikkerhet, miljø og kvalitet i organisasjoner og virksomheter.
Hyperautomation
Hyperautomation er bruk av avansert teknologi som AI (Artificial Intelligence), ML (Maskinlæring) og RPA (Robotic Process Automation) for å automatisere og optimalisere oppgaver som tidligere ble gjort av mennesker.
Hybrid Cloud
Hybrid Cloud er kombinasjonen av en offentlig sky og en on-prem sky, og skaper et datamiljø som lar organisasjoner utnytte fordelene til begge typer.
Hastighetsmodellering
Hastighetsmodellering eller dybdekonvertering er en geofysisk metode der seismiske hastighetsdata konverteres fra tids dyp i millisekunder til dybde i meter.
HTML
HTML (HyperText Markup Language) er den grunnleggende teknologien som brukes til å definere strukturen til en nettside.
HPC
Cegal bruker HPC både lokalt og i skyen. Cetegra tilbyr en nøkkelferdig HPC-løsning.
HPD
Cetegra er en maskin med høy ytelse (HPD), og er utviklet av Cegal for å gi kundene våre fleksibiliteten de trenger for å nå sine mål
HashiCorp Nomad
HashiCorp Nomad er en enkel, fleksibel og  produksjons-grad “workload orkestrator” som gjør det mulig for organisasjoner å distribuere, administrere og skalere ethvert program.
HashiCorp Vault
HashiCorp Vault er et verktøy for sikker tilgang til hemmeligheter. En hemmelighet er alt du vil kontrollere tilgangen til, for eksempel API-nøkler, passord eller sertifikater. 
HashiCorp
HashiCorp er et open-source programvareselskap med mål om å revolusjonere datasenter-administrasjon: applikasjonsutvikling, levering og vedlikehold. 
Human Algorithms
Kunstig intelligens/Machine Learning (maskinlæring)/Deep Learning er samlebegreper på «intelligente» eller lærende algoritmer. Dermed kan de få en menneskelig slagside, det vi kaller «Human Algorithms» – den menneskelige siden ved algoritmene.
Hubro
Hubro er Europas største ugle. I SYSCO-sammenheng er Hubro er et sett av bistands-, overvåknings-, og driftstjenester knyttet til databaser. Grunnen til at vi valgte navnet Hubro på denne tjenesten er at hubroen ser 360 grader og har et fantastisk nattesyn. Vår Hubro passer på dataene dine mens du sover.
Hadoop
Hadoop er et åpenkildekode-program utviklet for å håndtere lagring av store mengder data og kjøring av applikasjoner på klynger av vanlige datamaskiner.
HAN-port
HAN står for Home Area Network. Alle de nye strømmålerne, de smarte strømmålerne, har en utgang kalt HAN-porten som åpner for nye løsninger og tjenester under sekkebegrepet smarthus.
Intelligent Automatisering
I motsetning til å automatisere manuelle og repetitive oppgaver, integrerer intelligent automatisering kognitive egenskaper i automatiserte prosesser, slik at systemer kan tilpasse seg, lære og ta beslutninger autonomt.
Informasjonssikkerhet
Informasjonssikkerhet omhandler de fundamentale prinsippene for konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, som ofte omtales som CIA-triaden. 
IMAGE
Begrepet IMAGE står for The International Meeting for Applied Geoscience & Energy, og er utviklet og skapt av bransjeprofesjonelle for å samle flere disipliner innen geovitenskap.
ITIL
ITIL er en global standard for IT-organisasjoner for å optimalisere servicelevering og kundetilfredshet.
Interseksjonalitet
Interseksjonalitet betyr at privilegier og diskriminering ikke er begrenset til én enkelt dimensjon, men blir formet av skjæringspunktet mellom ulike sosiale kategorier og identiteter
ISO 27001
ISO 27001 er en standard innen informasjonssikkerhetsstyring, utstedt av ISO (The International Organization for Standardization).
ISMS
ISMS står for Information Security Management Systems. Det er et sett med retningslinjer og regler for styring av prosesser, kontroller og teknologi.
IaC
Infrastruktur som kode (IaC) er en metode hvor administrasjon og leveranse av infrastruktur er gjennom kode i stedet for gjennom manuelle prosesser.
Internet of Senses
Internet of Sense dreier seg om å bruke hjernen som grensesnitt for å utveksle de kognitive sansene med brukerne. Teknologien kommer til å «vaske ut» grensen mellom en fysisk og en digital opplevelse
IaaS
IaaS er en engelsk forkortelse for “Infrastructure as a Service”. Det kan oversettes til norsk som “infrastruktur som en tjeneste”, altså IT-infrastruktur levert som en skytjeneste.
IoT
IoT står for Internet of Things, eller tingenes internett på norsk, og handler om tingene rundt oss som kan kobles til internett. Når ting er koblet til nett kan de koble seg sammen, snakke med hverandre og med omgivelsene.
Interconnect
Interconnect er betegnelsen på samarbeidet mellom Oracle og Microsoft hvor Oracle Cloud kobles sømløst sammen med Microsoft Azure.
Integrasjon
Integrasjoner er fundamentet i et IT-løsninger hvor systemer som ikke er utviklet i samme kodeverk kan samhandle og fungere sammen som en helhet.
JavaScript
JavaScript, ofte forkortet som JS, er et programmeringsspråk som er en av kjerneteknologiene til World Wide Web, sammen med HTML og CSS.
Java
Java er et objektorientert programmeringsspråk.
Kritisk Outsourcing
Ved kritisk outsourcing av IT-infrastruktur, gir man fra seg ansvaret for viktige teknologiske funksjoner og tjenester til eksterne leverandører.
Kotlin
Kotlin er et statisk-typed programmeringsspråk for generelle formål som er utviklet av JetBrains. Utviklerne av Kotlin har fokusert på å gjøre koden enklere og mer forståelig.
Kanban
Kanban er en metode for å håndtere komplekst utviklingsarbeid og springer ut fra den agile tradisjonen.
Klimahub
Klimahub.no er en portal som viser klimaavtrykket til bedrifter i Norge.
Kubernetes
Kubernetes er en åpen kontainer for dataklynger som er utviklet av Google.
Kraftverk
Et kraftverk er et anlegg for produksjon av elektrisk energi. For eksempel vannkraftverk, solkraftverk og gasskraftverk.
Kraftprodusent
En kraftprodusent er et kraftselskap som eier kraftverk og driver med produksjon av elektrisk kraft/elektrisk energi.
Kraftproduksjon
Kraftproduksjon er prosessen med å generere elektrisk kraft fra kilder til primærenergi.
Kraftleverandør
En kraftleverandør er selskapet du kjøper strøm fra. Du kan velge mellom mange forskjellige leverandører, og alle har forskjellige priser og avtalevilkår.
Kraftbalanse
I et energidimensjonert produksjonssystem for elektrisk energi betyr kraftbalanse forholdet mellom systemets samlede produksjonsevne og årlig forbruk av elektrisk energi.
KIS-system
KundeInformasjonsSystem (KIS); system som håndterer kundeinformasjon, fakturering, kundebehandling, betalinger og betalingsoppfølging for å nevne noen funksjoner.
Kafka
Kafka er en open source streaming-plattform.
Large Language Models
Large Language Models (LLM) er en type kunstig intelligens-modell som bruker dyp læring for å analysere og forstå skriftspråk. De er designet for å lære og generere språk basert på en stor mengde data som bøker, artikler og nettsteder.
Linux
Linux er kjernen som Linux-baserte operativsystem benytter. I motsetning til operativsystemene Windows og OS X til Mac, er Linux-baserte operativsystem basert på åpen kildekode.
Lav Kode
Lav-kode (low-code) er et utviklingsverktøy som med minimal håndkoding får en raskt fungerende applikasjon/integrasjon.
Lean
Lean er en metodikk for å utvikle virksomheter og produkter som tar sikte på å forkorte produktutviklingssykluser og raskt oppdage om en foreslått forretningsmodell er levedyktig.
Microsoft Graph
Microsoft Graph er et omfattende API-grensesnitt som gir tilgang til det store spekteret av ressurser, signaler, relasjoner og innsikter som er tilgjengelige på tvers av Microsofts skytjenester.
Microsoft Fabric
Microsoft Fabric, eller MS Fabric, er en alt-i-ett analyseløsning som samler all data og analyse som organisasjoner trenger.
Microsoft 365 Copilot
Microsoft 365 Copilot er en AI-assistent som hjelper deg med å jobbe smartere i Microsoft 365-apper. Microsoft 365 Copilot er basert på Bing Chat Enterprise, men med mer avanserte funksjoner.
Microsoft Copilot
Microsoft Copilot er kunstig intelligens (AI)-partnere som kan hjelpe deg med ulike oppgaver på tvers av forskjellige applikasjoner og opplevelser. Microsoft Copilot er det nye navnet på Bing Chat Enterprise.
Mission Critical
Mission Critical er et uttrykk som brukes i ulike sammenhenger, men som handler om å identifisere og prioritere oppgaver, systemer eller funksjoner som ofte har en avgjørende betydning i en organisasjon, virksomhet eller prosjekt.
Metaverse
Metaverse beskriver en hypotetisk fremtidig versjon av internettet som er mer engasjerende og sammenkoblet.
Microsoft Dataverse
Microsoft Dataverse er en allsidig, skybasert plattform som tilbyr bedrifter en effektiv og sikker måte å administrere dataene sine på.
Maskinlæring
Maskinlæring er en spesialisering innen kunstig intelligens (AI) hvor man bruker statistiske metoder for å la datamaskiner finne mønstre i store datamengder.
Multi-cloud
Som ordet antyder, er multi-cloud, multi cloud eller multicloud computing bruk av skyløsninger fra mer enn én offentlig skyleverandør.
MongoDB
MongoDB står for Mongo Database, og er et populært plattformuavhengig dokumentorientert databaseprogram.
MS SQL
MS SQL står for Microsoft SQL Server og er Microsoft sitt databasehåndteringssystem.
Microsoft
Microsoft er et amerikansk programvareselskap mest kjent for operativsystemet Windows og kontorstøtteprogammene i Office.
Mobilbetaling
Med mobilbetaling kan du enkelt og greit betale fra eller via mobilen i en App. I stedet for å betale med kontanter eller kredittkort, kan du bruke en mobiltelefon til å betale for et bredt spekter av tjenester.
Managed Services
Managed Services kan forklares med å outsource ansvaret for å opprettholde en rekke prosesser og funksjoner for å forbedre driften, og kutte utgifter i en virksomhet.
Multikanal
Multikanal er et begrep som kan benyttes på flere arenaer. I “fakturaverden” vil det si «en felles plattform for distribusjon av alle typer dokumenter via alle tilgjengelige distribusjonskanaler.»
Microservices
Microservices Architecture – er en arkitektonisk stil som strukturerer en applikasjon som en samling tjenester.
MySQL
MySQL er et databaseadministrasjonssystem som er lisensiert som åpen kildekode og som kjører på de fleste vanlige operativsystem.
MLOps
MLOps eller ML Ops står for Maskinlæringsoperasjoner, og kan beskrives som DevOps for maskinlæring.
MAFI
MAFI står for måling, avregning, fakturering og innkreving.
NIS2
NIS2 er et EU-direktiv (2022/2555) som tar sikte på å øke sikkerheten i nettverk og informasjonssystemer for samfunnsviktige tjenester.
NextGen
I løpet av de siste årene har NextGen blitt mye brukt for å beskrive et produkt eller en teknologi som er utviklet for å erstatte dagens produkter eller teknologi.
Nettnytte
Et nettselskap, også kalt netteier, eier- og er ansvarlig for strømnettet der du bor og sørger for at strømmen fra kraftleverandøren du har valgt blir transportert til huset ditt.
NoSQL
NoSQL er en database som kan håndtere enorme mengder ustrukturert data på andre måter enn SQL (relasjonsdatabase) med tabeller og rader.
NFC
NFC er en forkortelse for Near Field Communication, eller nærfeltskommunikasjon på norsk.
Nettselskap
Et nettselskap, også kalt netteier, eier- og er ansvarlig for strømnettet der du bor og sørger for at strømmen fra kraftleverandøren du har valgt blir transportert til huset ditt.
Nettleie
Nettleie er en avgift som dekker utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet. Nettleien betales til det lokale nettselskapet, og kreves inn på vegne av staten.
Operasjonell Teknologi
Operasjonell teknologi (OT) er betegnelsen på maskinvare og programvare som brukes til å overvåke og styre fysiske enheter, prosesser og infrastruktur i ulike bransjer, inkludert energisektoren.
OSDU
Hva er OSDU? Open Group OSDU™ (Open Subsurface Data Universe) Forum er en sammenslutning av ledende olje- og gasselskaper.
ODiSI
One Dimensional Stochastic Inversion (ODiSI) er en innovativ tilnærming til seismisk inversjon.
Oracle Exadata
Oracle Exadata er en IT-plattform som er optimalisert for å kjøre Oracle databaser. Oracle Exadata har helt unik software og maskinvareløsninger, som gir svært høy ytelse, med et minimum av lisenser.
On-Premises
On-Premises betyr at en lokal programvare er installert og kjører på datamaskiner i virksomhetens eget IT-miljø. Dette benyttes i stedet for et eksternt anlegg, for eksempel en serverfarm eller skyløsning.
Oracle Analytics
Oracle Analytics er en komplett pakke med Business Intelligence-, rapporterings- og visualiseringsverktøy.
Opprinnelsesgaranti
En opprinnelsesgaranti er en elektronisk garanti som fungerer som en dokumentasjon på at elektrisk kraft er produsert og levert inn i nettet fra et spesifisert kraftverk.
Open Source
Noen programmerere og firma velger å tilgjengeliggjøre kildekode til et dataprogram ut på internett slik at andre kan inspisere, endre og gratis bruke den. Dette kalles gjerne Open Source
Operativsystem
Operativsystemet er den viktigste programvaren som kjører på en datamaskin, og den styrer datamaskinens minne, prosesser, all programvare og maskinvare.
ODA
ODA er ofte brukt som forkortelse for Oracle Database Appliance.
Oracle ODI
Oracle ODI står for Oracle Data Integrator.
Oracle OCI
Oracle OCI står for Oracle Cloud Infrastructure
Oracle CPU/SPU
Oracle Critical Patch Update (CPU) er en pågående serie med jevnlig utstedte rettelser for sikkerhetsfeil i produkter laget av eller vedlikeholdt av Oracle.
Oracle
Oracle er et amerikansk, børsnotert selskap som utvikler IT-verktøy for databaselagring, selskapsplanlegging og systemer for kunderelasjonshåndtering.
Purdue-modellen
Purdue-modellen er en del av Purdue Enterprise Reference Architecture (PERA) og ble utviklet for å modellere og visualisere flyten i nettverkstilkoblede OT-systemer.
Prototyping
Prototyping er en grunnleggende prosess i utviklingen av digitale produkter, nettsider eller applikasjoner, som lar team utforske og forbedre ideer før de fullt ut forplikter seg til implementering.
Prompt Engineering
Prompt engineering (PE) er en ny disiplin innenfor feltet kunstig intelligens (AI). Med fremveksten av ChatGPT, Midjourney og andre konversasjons- / generative AI-systemer må du samhandle med dem på en spesifikk måte for å få det ønskede svaret.
Pronomen
Pronomen er ordene vi bruker når vi snakker om noen. For eksempel hun, han, jeg, du osv. I det siste har bruken av pronomen endret seg.  
Power Automate
Power Automate fra Microsoft er et allsidig og brukervennlig skybasert automatiseringsverktøy, som enkelt lar deg strømlinjeforme forretningsflyten din ved å automatisere repeterende manuelle oppgaver og prosesser, og legge automatisering i hendene på brukeren.
Pearson VUE
Pearson VUE tilbyr datamaskinbasert testing for informasjonsteknologi, det akademiske og det offentlige, og profesjonelle testprogrammer rundt om i hele verden.
Power Apps
Power Apps er en del av Microsoft Power-plattformen med lav kode, og gir et raskt utviklingsmiljø der bedriften din kan bygge tilpassede apper.
Petrel
Cegal tilbyr Petrel levert som en tjeneste sammen med annen programvare kunden ønsker å bruke som en del av GeoCloud/Cetegra IT-løsning.
Patch
En Patch er et sett med endringer i et dataprogram eller støttedata som har til hensikt å forbedre funksjonaliteten, brukervennligheten eller ytelsen til et program.
PEPPOL
PEPPOL står for Pan European Public Procurement Online, og er en digital infrastruktur for elektronisk handel i Europa. PEPPOL sikrer at bedrifter enkelt kan sende og motta elektronisk faktura på tvers av landegrensene.
PSD2
PSD2 står for Payment Services Directive nr.2 eller på norsk betalingstjenestedirektivet. Det er den nyeste versjonen av EU-direktivet som regulerer betalingstjenester i EU og EØS.
PostgreSQL
PostgreSQL, også kjent som Postgres, er en open source relasjonsdatabase, eller et så kalt Database management system.
Python
Python er et objektorientert programmeringsspråk.
Power BI
Power BI er en forretningsanalysetjeneste av Microsoft. BI er en forkortelse av Business Intelligence.
PaaS
PaaS er en engelsk forkortelse for “Platform as a Service”. Det kan oversettes til norsk som “Plattform som en tjeneste”.
Quantum computing
Quantum computing, på norsk, kvantedatamaskin, bygger på prinsippene for kvantemekanikk og er fundamentalt forskjellig fra vanlige datamaskiner.
RTaaS
RTaaS står for Restore Test as a Service, en tjeneste som automatiserer testing av databasens backup for gjenoppretting, slik at de alltid er klare til bruk ved datatap.
Responsivt design
Responsivt design er en tilnærming til web- og digitalproduktutvikling som har som mål å lage brukergrensesnitt som tilpasser og optimaliserer seg automatisk til ulike skjermstørrelser og enheter.
Reservoarteknikk
Reservoarteknikk er en gren av petroleumsteknikk som analyserer og beregner væskestrømmen (olje, gass og vann) gjennom et porøst medium (bergart), når man setter i gang produksjon av olje- og gassreservoarer.
React
React er et open-source frontend JavaScript-bibliotek for å bygge brukergrensesnitt basert på UI-komponenter. Det vedlikeholdes av Meta (tidligere Facebook) og et community av individuelle utviklere og selskaper.
Ransomware
Ransomware er et samlenavn for en type ondsinnet kode som brukes av nettkriminelle for å låse tilgang til data eller IT-systemer, eller stjele data.
RPA
RPA står for Robot Process Automation, på norsk robotisert automatisering av prosesser. RPA brukes til å digitalisere, eller automatisere, rutineoppgaver ved bruk av robotikk og kunstig intelligens.
Robotisering
Robotisering er et tiltak som kan være del av automatisering av en prosess eller en virksomhet.
REAL
Red Expert Alliance (REAL) er et globalt nettverk med Oracle eksperter.
R (Programmeringsspråk)
R er et programmeringsspråk for statistisk databehandling og grafisk visning av data.
Single Point of Failure (SPOF)
Single Point of Failure (SPOF) er en betegnelse på en sårbar del av et større system som, hvis den feiler, kan føre til total nedstengning av hele systemet.
SSIS
Bruken av SSIS kan hjelpe en virksomhet med å forbedre nøyaktigheten og tilgjengeligheten av dataene sine, samtidig som den frigjør arbeidskraft gjennom automatisering.
Sovereign Cloud
Sovereign Cloud er en sky-infrastruktur som gir en trygg og pålitelig lagringsløsning for organisasjoner innenfor et spesifikt land eller region.
SSO
Single sign-on (SSO) er en autentiseringsmetode som lar brukere få tilgang til flere applikasjoner eller systemer ved hjelp av et enkelt oppsett med påloggingsopplysninger.
Seismisk Inversjon
Seismisk inversjon er egentlig en enkel prosedyre. Refleksjonsdataene fra seismikken som er innsamlet, konverteres fra et bilde som viser lagdeling, til et bilde som beskriver bergartens egenskaper som litologi, porøsitet eller mulig fluider.
Spring Boot
Spring Boot er et open-source mikrotjeneste-basert Java-rammeverk. Spring Boot er bygget på toppen av Spring Framework
Systemtech
Systemtech hjelper IT-driftsledere, finansfolk og databaseadministratorer med å skape ytelse og høy sikkerhet på deres Microsoft SQL-databaser og dataplattformer.
SLA
Service Level Agreement (SLA) som på norsk kalles en tjenesteavtale, er en avtale mellom to eller flere parter, der den ene er kunden og de andre er tjenesteleverandører.
Seismiske data
Cegal og BP har sammen utviklet en av de mest avanserte seismiske inversjonsalgoritmene som er tilgjengelige på markedet, Blueback ODiSI.
Sandboxing
Når vi snakker om Sandboxing er det ikke snakk om en sandkasse barn leker i, men programvare sandkasse. Disse sandkassene har et sentralt formål: å forhindre spredning av et angrep.
Scope creep
Direkte oversatt til norsk betyr «scope creep» krypende omfang, og det er lett å se for seg at det her er snakk om noe som vokser seg større.
SQL Service
SQL Service er et nisjeselskap som jobber med, som navnet sier, SQL. Selskapet ble etablert i Sverige i 2009, og i 2021 ble de en del av SYSCO-familien.
SQL
Structured Query Language SQL er et standardisert språk for å stille spørsmål til en database. Dette blir gjort når du vil endre på innhold eller hente ut data fra en relasjonsdatabase.
SOA
Service Oriented Architecture (SOA) eller Tjenesteorientert arkitektur samler funksjoner i enheter eller tjenester som utviklere gjør tilgjengelige for andre.
Statnett
Statnett et norsk statsforetak som utvikler, eier og driver det sentrale strømnettet i Norge.
SmartWeb
SmartWeb er en dansk leverandør av nettbutikker. SmartWeb har over 6.000 nettbutikker på sin plattform, både i Danmark, Norge og andre land.
Sky
Sky, nettsky, skyen, skytjenester eller Cloud Computing, er en samlebetegnelse på felles IT-tjenester som tilbys fra et nettverk av datasentre.
Smarthus
Begrepet smarthus omfatter elektriske installasjoner som kan bidra til å gi en bolig lavere energiforbruk, bedre komfort, enklere betjening eller et høyere sikkerhetsnivå.
Scrum
Scrum er et prosessrammeverk utviklet for å støtte kompleks produktutvikling.
SaaS
SaaS er en engelsk forkortelse som står for «Software as a Service». Det kan oversettes til norsk som «programvare som en tjeneste», altså programvare levert som en skytjeneste.
Teknisk Gjeld
Teknisk gjeld, ofte referert til som tech-gjeld, representerer den potensielle kostnaden bedrifter påtar seg når de velger å ikke håndtere problemer som kan påvirke dem på sikt.
TypeScript
TypeScript er et open-source programmeringsspråk utviklet og vedlikeholdt av Microsoft.
TIA
TIA Solution er en applikasjon som håndterer alle større forsikringsprosesser, støtter og administrerer hele forsikringens verdikjede.
Tripletex
Tripletex er en norsk leverandør av regnskapssystemer og de har som visjon å være førstevalget og en «One stop shop» for SMB-markedet og for regnskapsførere
Tardis
Tardis er en integrasjon mellom SmartWeb og Tripletex som forenkler fakturering av kunden.
Testautomatisering
I programvaretesting er testautomasjon bruk av programvare atskilt fra programvaren som testes for å kontrollere utførelsen av tester og sammenligningen av faktiske utfall med forutsagte utfall.
Universell utforming
Universell utforming er en designfilosofi og tilnærming som søker å skape produkter, omgivelser og systemer som er grunnleggende tilgjengelige og brukbare for mennesker i alle aldre, evner og bakgrunner.
Unconscious bias
Hva er unconscious bias, eller ubevisste skjevheter eller fordommer som vi ville sagt på norsk? Vi har alle holdninger, meninger og stereotypier som påvirker vurderingene  og beslutningene våre uten at vi tenker på det.
UI
UI står for brukergrensesnitt, og det er punktet for interaksjon og kommunikasjon mellom menneske og datamaskin i et digitalt produkt eller en tjeneste.
UX
UX står for User eXperience design, eller på norsk brukeropplevelsesdesign. Kunnskap om hvordan designe og utforme nettsider og applikasjoner for å gi den beste brukeropplevelsen for alle brukergrupper.
Vue
Vue er et JavaScript-rammeverk som hovedsakelig brukes til å bygge brukergrensesnitt og single-page applikasjoner. Den bygger på toppen av standard HTML, CSS og JavaScript, og bruker en deklarativ og komponentbasert programmeringsmodell.
VMware
VMware er verdens ledende leverandør av virtualiseringsprogramvare og private skyløsninger. VMware lar deg bruke forskjellige operativsystemer som Windows og Linux samtidig.
Visma
Visma er leverandør av programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet.
WCAG
WCAG, eller Web Content Accessibility Guidelines, er et sett med internasjonalt anerkjente standarder og retningslinjer.
WebLogic
WebLogic er en applikasjonsserver utviklet av Oracle.
Zero Trust
Zero Trust handler om hvilket sikkerhetsnivå et system skal ha, og baserer seg på at ingen i et selskap kan anses som pålitelig som standard (Zero Trust).

Finner du ikke ordet du leter etter?

Send oss gjerne tilbakemelding på hva du ser etter – og ta kontakt dersom du har spørsmål.