<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Elhub

Hva er Elhub?

Elhub er kraftbransjens felles datahub der alle dataene fra de forskjellige strømmålerne i hele landet samles i et felles system. Elhub skal gjøre det lettere for kundene, nettselskapene og kraftleverandørene å rapportere forbruk og avdekke problemer i strømnettet.  

I praksis er Elhub er et sentralt IT-system som ble satt i drift februar 2019 og som effektiviserer kraftmarkedet i Norge. Kraftbransjen er over tid blitt mer digital og i den forbindelse besluttet NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) at Statnett skulle utvikle Elhub.   

Elhub er en nøytral datahub som håndterer all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Gjennom standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling forholder alle markedsaktører seg til én part. Elhub tar imot og prosesserer innkommende meldinger, og genererer deretter meldinger i retur til innsender og relevante parter. I henhold til en rekke valideringsregler mottar derfor markedsaktørene innen kort tid informasjon om for eksempel gjennomførte leverandørbytter, endring av grunndata og måleverdier for produksjon og forbruk i Norge. 

Les mer på Elhub sine hjemmesider her >  

Elhub har to hovedfunksjoner:
  1. Kontinuerlig måleverdiinnsending og beregninger: 

    Elhub understøtter distribusjon og aggregering av måleverdier for alt forbruk og all produksjon i Norge. Nettselskapene har i oppgave å sende inn alle timesverdier til Elhub og Elhub videreformidler måleverdiene til relevante kraftleverandører, tredjeparter og sluttbrukere. 

Elhub kalkulerer også underlaget for balanseavregningen, som er det finansielle oppgjøret i regulerkraftmarkedet, og rapportere dette til eSett.   

Elhub har også fått ansvaret for å rapportere forbruk og produksjon til NECS, som er Statnetts register for elsertifikater og opprinnelsesgarantier. Produksjon rapporteres daglig, mens kvotepliktig forbruk rapporteres kvartalsvis. 

  1. Kontinuerlig prosessering av markedsprosesser: 

    Før idriftsettelsen av Elhub måtte samtlige aktører i det norske kraftmarkedet være avhengig av hverandre for å gjennomføre markedsprosesser som leverandørbytter, inn- og utflyttinger og oppdateringer av grunndata. Nå skal alle meldinger sendes direkte til datahuben, som har i oppgave å verifisere og besvare meldingene samt sende korrekt informasjon videre til berørte aktører. 
Cegal og Elhub 

Vi har vært med å utvikle Elhub fra oppstarten, og er nå også med i forvaltning og videreutvikling. Fra høsten 2020 har Cegal og Basefarm hovedansvaret for å drifte, overvåke og sikre IT-tjenesten Elhub. Avtalen gjelder i fem år og er den største IT-avtalen i det norske kraftmarkedet.  Vi har i flere tiår levert IT-løsninger til energibransjen, og har i lang tid levert konsulenttjenester til Statnett, som eier Elhub.

Les mer om Cegal – Elhub avtalen her > 

Ønsker du en prat med oss rundt Elhub?