<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

Energi

Hva er Energi?

Hva er energi, og hvilke former for energi har vi? Energi blir brukt om så mangt innen mange felt, men her konsentrerer vi oss om energi slik det er definert i fysikken og om den delen av potensiell energi som kalles elektrisk energi.  

Energi er det som får ting til å skje. Det kan aldri oppstå eller forsvinne, det går bare over i andre former. I fysikken er energi det samme som evne til å utføre arbeid, og måleenheten for energi er det samme som for arbeid, joule.  

Energi ble inntil 1700-tallet brukt som begrep i fysikken uten noen skarp definisjon, omtrent i samme betydning som kraft. Ved utviklingen av den rasjonelle mekanikken fikk ordet en eksakt betydning: Energi er den evnen et mekanisk system har til å utføre arbeid. Denne definisjonen er senere utvidet slik at den ikke bare gjelder mekaniske systemer, men et hvilket som helst fysisk system. 

I mekanikken regner med to energiformer: 

Kinetisk energi eller bevegelsesenergi, som er den energien et legeme har på grunn av sin fart. 

Potensiell energi eller stillingsenergi, som er den energien et legeme har fordi ytre krefter virker på det og forsøker å sette det i bevegelse. Elektrisk energi er en type potensiell energi, som gravitasjonsenergi og atomkjerneenergi. Elektrisk energi måles i kilowattimer, som har symbol kWh. 

Elektrisk energi skyldes krefter som virker på elektriske ladninger (oftest elektroner) og setter disse i bevegelse. Kreftene oppstår enten ved induksjon på grunn av magneter som holdes i bevegelse, som i en dynamo, og overfører mekanisk energi til elektrisk, eller ved kjemiske prosesser (elektriske elementer) hvor kjemisk energi overføres til elektrisk energi. 

Karakteristisk for elektrisk energi er at den må forbrukes i samme øyeblikk som den produseres. Lagring av elektrisk energi kan kun skje ved at den omformes til andre energiformer som for eksempel til kjemisk energi i et batteri. Elektrisk energi er heller ikke tilgjengelig i naturen som en energiressurs. 

Energikildene deles oftest inn i to grupper. Fornybare og ikke-fornybare.  

En fornybar energikilde er en energikilde som ikke blir tom. Slik som vind, vann og sol.  
En ikke-fornybar energikilde er en energikilde som vi bruker fortere enn den lages, som olje og kull. Derfor kan ikke-fornybare energikilder bli tomme.  

Produksjon av elektrisk energi skjer i et kraftverk og energien overføres gjennom elektriske ledninger. Mengden elektrisk energi (E) bestemmes av den elektriske effekten (P) og medgått tid (t).  

I 2017 var det norske sluttbruket av energi 213 TWh, hvorav 134 TWh var elektrisk. 

Cegal og Energi

Cegal er Skandinavias mest spesialiserte leverandør av teknologi til energisektoren. Med stor kunnskap og lang erfaring med bransjens verdikjede og mulighetene som ligger i å ta i bruk ny teknologi, bidrar vi til å øke gevinsten av digitalisering for mer enn 80 selskaper og organisasjoner over hele verden, både innenfor produksjon, transport og salg av energi.  

Vi samler inn og lagrer data både fra bransjens kjernesystemer og andre relevante datakilder. Dataene bruker vi til å gi ny, verdifull innsikt som både effektiviserer arbeidsoppgaver og forbedrer resultatet. 

Utbyttet av dataen kan være: 

  • Automatisering av arbeidsprosesser 
  • Visualiseringer som gir bedre beslutningsstøtte 
  • Avanserte analyser
  • Maskinlæring

Gevinsten av informasjonen henter vi ut i form av automatisering av arbeidsprosesser, eller smarte applikasjoner som forenkler eller kvalitetssikrer arbeidsprosesser. 

Les mer om: Våre tjenester for Energisektoren her > 

Relaterte ord
Ønsker du en prat med oss rundt energi?