<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

CSR

Vad är (Corporate Social Responsibility)?

Sedan 1990-talet har Corporate Social Responsibility (CSR) – på svenska: «företagens samhällsansvar» – blivit ett allmänt använt begrepp i de flesta industriländer. Ett företags samhällsansvar kan definieras som företagets fokus och arbete, på frivillig basis, runt det sociala och miljömässiga hänsynstagadet i sin dagliga verksamhet, förutom att följa befintliga lagar och regler i det land där det är verksamt. Vi kan säga att CSR innebär att ta ansvar utöver att skapa ekonomiskt värde för aktieägarna.

Företagens sociala ansvar kan också ses som en strategi för att förbättra företagets anseende, utveckla goda relationer med lokalsamhället och öka förtjänsterna där man är är verksam, ofta i utvecklingsländer där fattigdom är en stor utmaning. Att säkerställa en hållbar utveckling i lokalsamhället kan vara en garanti för hållbar tillväxt i ett företag.

Global Compact lanserades av FN 1999 och är ett frivilligt ramverk för företagens sociala ansvar, där medlemsföretagen åtar sig att implementera tio principer om mänskliga rättigheter, anställningsrättigheter, miljö och anti-korruption i sin dagliga verksamhet. Idag är Global Compact världens största initiativ inom företagens sociala ansvar.

Cegal och CSR

För att ett företags samhällsansvar ska vara trovärdigt måste det engagera sig inom områden där det kan göra skillnad och som är relevanta för företaget.

Vi vill bidra till en hållbar värld och definierar detta utifrån FN:s definition av hållbar utveckling – en utveckling som möter dagens behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att möta sina egna behov. För oss är hållbarhet väsentligt i vår vision om att bli ett legendariskt företag som medarbetarna tycker om att arbeta för och som kunderna vill arbeta med.

Det är tre pelare i Cegals hållbarhetsstrategi:

 1. Vi bidrar till en bättre miljö

 • Minska koldioxidavtryck. Vi hanterar vår miljöpåverkan. Vår roadmap för EGS (Environmental, Social,and Governance) stödjer vårt mål att bli koldioxidneutral 2023.

 • Stödja våra kunder i att uppnå sina hållbarhetsmål genom att tillhandahålla digital teknik som stödjer minskade utsläpp.

 • Superduktiga tech-människor som bidrar till miljövänliga lösningar och ansvarsfull konsumtion och produktion för våra kunder.
  Cegals mission är att skapa digitala succéhistorier i meningsfulla och hållbara branscher. Det är därför vi har specialiserat oss bland annat inom energibranschen, och vi har satt upp specifika mål för oss att koppla våra kundprojekt till FN:s hållbarhetsmål.

  Vi är fast beslutna att kontinuerligt bidra till att ta hand om vår planet. Vårt arbete är i linje med den internationella standarden specificerad i NS-EN ISO-14001:2015 Miljöledningssystem och vi har ISO 14001 IQNET-certifikatet.

 

 1. Vi tar socialt ansvar

Vi vill att våra medarbetare ska ha meningsfulla jobb. Vi måste också ha minst en hjärtesak varje år, där vi frivilligt arbetar för jämlikhet, fred och rättvisa. Sedan 2019 har vårt största och viktigaste initiativ varit samarbetat med norska Rikskriminalpolisen (Kripos) för att förebygga övergrepp mot barn och ungdomar på nätet.

Cegal är ett teknikföretag som hjälper till att skapa smarta lösningar för att förhindra onlinemissbruk genom att dra nytta av sin expertis och ny teknik. I samarbete med Kripos har vi satt ihop en grupp frivilliga för att ta reda på hur vi kan minimera detta stora problem, med hjälp av tvärvetenskaplig expertis och nya tekniska lösningar.

I vårt arbete med att ta vårt sociala ansvar på allvar har vi också stöttat den ideella organisationen Humans for Humans. Denna organisation arbetar för att hjälpa offer för människohandel. Människohandel är ett allvarligt problem både i Sverige och runt om i världen.

Cegal har hjälpt till att skapa en avlyssningssäker, webbaserad kommunikationsplattform som gör det säkrare för offer för människohandel att kontakta hjälpare. Dessutom är det enklare för frivilliga som jobbar mot människohandel att samarbeta och dela information.

Läs om vårt engagemang som gör att våra tekniska superhjältar kan arbeta pro bono i kampen mot denna form av modernt slaveri >

Vårt mål på Cegal är att bygga ett legendariskt företag som våra anställda älskar att arbeta för och som våra kunder älskar att arbeta med. Vi skulle aldrig kunna uppnå detta utan mångfald vad gäller kön, ålder, etnicitet, bakgrund och kompetens. Lika lön för lika arbete och lika erfarenhet samt lika möjligheter oavsett etnicitet, läggning, religiös övertygelse och funktionsförmåga är viktigt för oss.

På Cegal har vi redan anställda från över 20 olika länder och vi arbetar systematiskt med att öka andelen kvinnor. Detta är ett mål vi delar med ODA-nätverket, Nordens ledande nätverk för kvinnor inom Tech. Cegal är en ODA Platinum-partner.

 1. Vi är en ansvarsfull aktör

Att vara en ansvarsfull aktör handlar också om ansvar utöver oss själva. Vi måste ta ansvar utöver oss själva för att bidra till den globala hållbarhetsagendan. Det gör vi genom att ställa krav på våra leverantörer och samarbetspartners som anger förväntningar till intressenter i värdekedjan. Samtidigt strävar vi efter att arbeta i partnerskap med andra och samarbeta i leverantörskedjan för att uppnå en hållbar utveckling.

​Vi är ett öppet och transparent företag som har strikta och tydliga anti-korruptionsrutiner och ett massivt fokus på IT-säkerhet i allt vi gör, med tillhörande rutiner och rutiner.

Vi strävar efter att säkerställa att värdekedjan är ansvarsfull och behandlar medarbetarna med respekt. Vi ställer krav på våra leverantörer och partners (Code of Conduct), som anger tydliga förväntningar på intressenter i värdekedjan. Det är områden där vi ständigt tar nya steg och strävar efter att förbättra.

Teknikbranschen är en del av en värdekedja som både använder och kasserar många icke-förnybara resurser. Denna situation måste förändras och vi måste ta vår del av ansvaret. Vi försöker också ständigt testa nya koncept kring cirkulär ekonomi, både ensamma och i samarbete med andra.

Samtidigt söker vi ny kunskap om både faktiska och potentiella förändringar inom politik och regelverk, så att vi alltid är uppdaterade och kan hjälpa våra kunder att verka hållbart och leverera hållbara lösningar. En annan aspekt av detta är hur vår organisation arbetar dygnet runt med säkerheten i framkant för att värna om vår IT-säkerhet och våra kunder.

Läs mer om Cegals hållbarhetsstrategi >

Relaterade ord:
 • CSR
 • Hållbarhet
 • Hållbarhetsstrategi
 • Mångfald
 • Meningsfullt arbete
Undrar du något om CRS?