<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

“Definition of Done”

Vad är “Definition of done”?

Uttrycket «Definition of Done» (DoD), på svenska definitionen av «klar», säger något om vilka kriterier som måste uppfyllas innan man kan säga att en uppgift har utförts.

För när är vi egentligen klara? Begreppet «Definition of Done» försöker hjälpa oss att hitta ett svar på detta. Detta är ett begrepp som ofta används inom agil utveckling. I teamarbete där arbete utförs med frekventa delleveranser kan diskussioner och meningsskiljaktigheter ofta uppstå om när funktionalitet, kod eller produkt är «klar».

«Definition of Done» används som en checklista där det definieras vad som förväntas när uppgiften är klar. Är det till exempel när koden checkas in, när den har testats eller när slutanvändaren kan trycka på den gröna knappen?

Cegal och projektimplementering

På Cegal har vi bra erfarenhet av och ser vikten av att använda «Definition of Done». Att avsätta tid inledningsvis i projektet för att definiera vad vi som ett team lägger in termen «klar», är en viktig del av projektetableringen och lägger grunden för en gemensam standard och körregler.

För utvecklingsteamet eller projektteamet kan man skapa en lista med kriterier som:

  • Kodkontroll
  • Enhetstestning
  • Avslutad code-review av tech lead
  • Acceptanskriterier
  • Acceptanstest

Fördelen med att ha en gemensam förståelse för ”klar” är potentiellt tid som sparas genom att se till att arbetet utförs i enlighet med den överenskomna definitionen av «klar». Trygghet för teamet att en delleverans är klar. En ökad förståelse mellan teammedlemmarna när ett gemensamt stamspråk ger konkreta resultat och förhindrar missförstånd.

Läs om projektledning på Cegal>

Möt Maria, avdelningschef och projektledare på Cegal >

 

Undrar du något om "Definition of done"?