<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

GDPR Compliance

Säkerställ GDPR efterlevnad

GDPR ställer löpande krav på alla organisationer

General Data Protection Regulation (GDPR) gäller sedan 2018. Lagen tar sin utgångspunkt i att personuppgifter ägs av individen och organisationer kan erhålla tillstånd att behandla personuppgifter baserat på olika lagliga grunder och att organisationen kan upprätthålla tillräckligt skydd för personuppgifterna under denna behandling.

Myndigheter, offentliga förvaltningar och företag som behandlar stora volymer och/eller känsliga personuppgifter måste utse en DPO/DSO (Data protection officer) eller på svenska DSO (Dataskyddsombud) - som bistår organisationen med regelefterlevnad och även kommunikation med tillsynsmyndighet. DPO/DSO får inte inneha en annan tjänst inom organisationen som innebär potentiell intressekonflikt. Det är tillåtet att utse extern part (konsult) till DPO/DSO.  

Organisationer förändras ständigt vad gäller människor, processer, IT-system och leverantörer. Även information som behandlas förändras. Detta innebär  ett kontinuerligt behov av underhåll av GDPR-relaterade åtgärder. Not: Även tolkning och tillämpning av lagen förändras och utvecklas över tid. 

Vad är konsekvenserna av lagöverträdelse?

Lagöverträdelser kan leda till böter (upp till 20 milj Euro eller 4 % av global omsättning) plus eventuellt skadestånd till drabbade. Till det kommer kostnader relaterade till skadat rykte och förtroende, vilka kan vara svåra att beräkna, men är sannolikt den allvarligaste konsekvensen över tid. 

Hur kan Cegal hjälpa dig med efterlevnad av GDPR? 

GDPR kräver ett löpande fokus och underhåll av processer, anställda och  IT-system för att säkerställa regelefterlevnad. Cegal har många specialister som kan hjälpa dig med detta.  Vi kan hjälpa till i projektform eller som rådgivare. Vi kan också hjälpa er i en linjeroll för att kontinuerligt säkra lagefterlevnad. 

Vi föreslår initialt genomförande av en GAP-analys för att fastställa nuläge och önskat läge. Denna analys används för att stänga eventuella efterlevnads-gap. Som nämnts ovan kan vi även hjälpa er på hel- eller deltid genom tjänsten DPO as a Service där vi skräddarsyr åtagandet baserat på ert behov. 

Vill du prata med oss om GDPR Compliance? Vi är bara ett klick bort.

#MeetOurTeam

#MeetOurTeam - Lars

Vi vill visa upp våra medarbetare genom det vi har kallat #MeetOurTeam. Möt Lars!